Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Projekty UE


Przystanek Szkoła” – rozwój kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych u dzieci z ASD.


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
z Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt polega na objęciu 65 uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Szkoła” intensywnymi zajęciami wyrównawczymi, rozwijającymi zainteresowania kółkami i dopasowanymi do specyficznych potrzeb, ciekawymi projektami edukacyjnymi. Ich celem jest podniesienie wśród uczniów kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. Na potrzeby planowanych działań szkoła zostanie doposażona w twórcze pomoce edukacyjno-dydaktyczne i narzędzia do pracowni przyrodniczej i matematycznej, a także w sprzęt rehabilitacyjny i komunikacyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb dzieci z autyzmem.

Uzupełnieniem planowanych działań będzie wzmocnienie umiejętności zawodowych 50 nauczycieli „Przystanku Szkoły”. Nauczyciele wezmą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego skupionych wokół metodyki nauczania i tematyki pracy z dzieckiem z autyzmem.

Dzięki zaangażowaniu środków unijnych Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Przystanek Szkoła” uzupełni posiadane zasoby informacyjno-komunikacyjne oraz infrastrukturę sieciową.

Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji w obszarze nauk przyrodniczych i matematycznych oraz informatycznych u 65 uczniów z autyzmem – uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Szkoła” opartych na indywidualnych predyspozycjach poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi, doposażenie pracowni i szkoły w narzędzia i pomoce, w szczególności odpowiadające ich specjalnym potrzebom oraz poprzez podniesienie umiejętności zawodowych u 50 członków kadry nauczycielskiej.

Planowane efekty:

  • Wzrost kompetencji kluczowych u co najmniej 49 uczniów
  • Nabycie kwalifikacji lub podniesienie kompetencji u co najmniej 45 nauczycieli
  • Szkoła pozyska sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
  • Pracownie przedmiotowe szkoły zyskają doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Rekrutacja uczniów i nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystanek Szkoła" do udziału w projekcie odbędzie się we wrześniu 2017 roku (dot. roku szkolnego 2017/2018) i we wrześniu 2018 roku (dot. roku szkolnego 2018/2019). Przewidujemy nabory uzupełniające w sytuacji dołączenia do szkoły nowego ucznia lub nauczyciela.

Okres realizacji projektu: 1 lipiec 2017 – 30 czerwiec 2019

Wartość projektu ogółem: 1 327 662, 84 zł

Współfinansowanie UE: 1 128 513, 41 zł

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska Szkoła podstawowa dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Kordiana 64a/112, 30-653 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 8 500 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »