Deklaracja dostępności Ustawienia:
Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Niepubliczna szkoła dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Przystanek Szkoła - projekt

 

Logotypy Fundusze Europejskie, RM, Małopolska, UE

 „Przystanek Szkoła" - rozwój kompetencji u dzieci z ASD

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020

             Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie wśród 68 uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystanek Szkoła" - dzieci z autyzmem i/lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach wynikających z diagnozy autyzmu.

Uzupełnieniem planowanych działań będzie wzmocnienie umiejętności zawodowych u 52 nauczycieli, w szczególności w obszarze pedagogiki specjalnej, kompetencji cyfrowych i wychowawczych oraz doposażenie szkoły w twórcze pomoce edukacyjne, narzędzia do pracowni szkolnych oraz w technologie informacyjno-komunikacyjne.

Oferta projektu

Oferta projektu będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb dzieci i nauczycieli w nim uczestniczących. Zadania projektu obejmują:

  • realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne, 
  • realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów,
  • doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli,
  • zakup wyposażenia szkoły i pracowni.

Projekt realizuje: Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. jako organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową "Przystanek Szkoła".

Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji w obszarze nauki języków obcych, nauk przyrodniczych, matematycznych oraz informatycznych u min. 48 dzieci z autyzmem - uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystanek Szkoła" opartych na indywidualnych predyspozycjach poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami, doposażeniem pracowni i szkoły w narzędzia i pomoce, w szczególności odpowiadające ich specjalnym potrzebom oraz podniesienie umiejętności zawodowych u min. 45 członków kadry nauczycielskiej. 

Planowane efekty:

  • objęcie 68 uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych w programie, 
  • objęcie 52 nauczycieli wsparciem zawodowym, w tym z zakresu TiK,
  • doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce i szkoły w sprzęt TiK,
  • nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez min. 48 uczniów,
  • nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez min. 45 nauczycieli.

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Zasady rekrutacji zostały określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Siedziba szkoły: ul. Oboźna 29b w Krakowie.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 – 30 czerwca 2023

Wartość projektu ogółem: 2 405 601,04 zł

Współfinansowanie  2 284 525, 64 zł

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »