Deklaracja dostępności Ustawienia:
Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Niepubliczna szkoła dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Przystanek Świetlica

 

Logotypy: Fundusze Europejskie, RP, UE, Małopolska

Przystanek Świetlica"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

 

Celem projektu jest wsparcie min. 50 dzieci z rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez utworzenie na terenie Krakowa nowej placówki wsparcia dziennego (PWD) o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym i prowadzenie jej do 30.04.2022 roku. Wramach PWD będzie utworzonych 30 miejsc opieki i wychowania skierowanych do dzieci z trudnościami wychowawczymi, w szczególności dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu w skrócie ASD), a także dzieci z rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia, dzieci o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniamipsychicznymi, z rodzin korzystających z PO PŻ oraz zagrożonych wykluczeniem w zw. z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Oferta placówki będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb dzieci w niej uczestniczących. Zadania projektu obejmują: utworzenie placówki i jej wyposażenie, prowadzenie opieki i wychowania, a także różnorodnych, specjalistycznych zajęć mających wyrównywać zdiagnozowane deficyty w rozwoju oraz pracę z rodzinami. Planowane zajęcia przyczynią się do rozwoju co najmniej dwóch kompetencji kluczowych, tj. porozumiewania się w języku ojczystym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich.

Celem „Przystanku Świetlica” będzie także wzmocnienie zdolności rodzin do wypełniania swoich funkcji poprzez objęcie wsparciem co najmniej 50 członków rodzin.

Projekt realizuje Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją "Piętrus" na rzecz wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością. 

Cel główny projektu:

Wzrost dostępności do usług opieki i wychowania dla dzieci, w szczególności z ASD poprzez utworzenie, wyposażenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz prowadzenie wsparcia opiekuńczego i specjalistycznego na rzecz min. 50 dzieci, min. 50 członków rodzin do 30.04.2022 roku. 

Planowane efekty:

  • utworzenie i wyposażenie placówki wsparcia dziennego 
  • wzrost liczby miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego o 30
  • poprawa umiejętności z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym u co najmniej 38 dzieci 
  • poprawa umiejętności społecznych u co najmniej 38 dzieci  wzrost umiejętności wychowawczych u co najmniej 38 członków rodzin

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Zasady rekrutacji zostały określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Terminy i finansowanie

Termin uruchomienia uzupełniającego naboru formularzy zgłoszeniowych: 06.06.2022 (od godziny 8.00) do 23.06.2022 (do godziny 16.00). 

Siedziba placówki: ul. Oboźna 29b w Krakowie.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2019 – 31 sierpnia 2023

Wartość projektu ogółem: 3 837 527,69 zł

Współfinansowanie UE: 3 558 179,69 zł

Pliki do pobrania:

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »